Десислава Попова и Славил Пейков

@ iGEM

Десислава Попова е студент последна година в специалност молекулярна биология на Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Участник в първия български iGEM отбор и съосновател на втория (от тази година). Интересува се от синтетична биология и генно инженерство при прокариоти.
Славил Пейков е бакалавър по молекулярна биология и магистър по генетика и геномика от Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Защитил докторат в областта на човешката генетика в Института по човешка генетика в Хайделберг (Германия). Съветник на първия български iGEM отбор и съосновател на втория (от тази година). Интересува се от различни методи за генетични модификации при про- и еукариоти (като CRISPR-Cas9 системата) и тяхната приложимост в различни експериментални моделни организми с цел изучаване ефектите на мутации, асоциирани с различни заболявания.